Telefon

+420 776 126 612

E-mail

info@empatica.cz

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že realizujeme řadu programů a projektů, které mají samostatné internetové stránky (v rámci nichž může docházet ke specifickým případům zpracování osobních údajů), je tento text jen rámcový a konkrétnější informace o zpracování (zejména výčet zpracovávaných údajů, konkrétní účely a doby zpracování) najdete vždy na tom místě, kde od Vás nějaké osobní údaje požadujeme.

Základní zásady

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.
Z hlediska zákonnosti zpracování je možné osobní údaje rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.
Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

  • zpracování je nezbytné k plnění naší povinnosti (např. odeslání balíčku na určenou adresu.),

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme po doby, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme

1) Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Údaje o cookies, o tom, jaké shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak můžete zamezit jejich ukládání, najdete zde.
2) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám. V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely určitého projektu, který realizujeme společně s dalšími subjekty, je nezbytné sdílet údaje i s těmi partnery.


Údaje o zpracovatelích v ostatních výše uvedených případech jsou uvedeny v informacích poskytovaných nejčastěji při zahájení zpracování Vašich osobních údajů.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě, 
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
  • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
  • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás event. podat stížnost k  Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů


Kontaktní údaje: info@empaticaczatica.cz